BitFactory.Logging Namespace
BitFactory.Logging.Configuration Namespace